Kovács Sándor

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Publications: 5.5

Kovács Sándor (Brassó, 1968) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) unitárius docense. Teológiai tanulmányait a KTPI-ben végezte (1993), 1998 decemberéig Kolozsvárott végzett lelkipásztori szolgálatot (3. sz. Unitárius Egyházközség), ezt követően pedig a KTPI oktatója. 1995–96-ban a Berkeley-i Starr King School for the Ministry (SKSM) ösztöndíjasa, 2005-ben pedig Sharpe-ösztöndíjas volt Angliában (Oxford és Manchester). 2016-ban egy fél évig oktatott vendégtanárként a Berkeley-i SKSM-ben. Doktori disszertációját a Szegedi Tu­dományegyetemen védte meg 2007-ben. Kutatási területe: az unitárius egyház, iskola és szertartások története.

Publications of Sándor Kovács

The aim of the paper is to trace a historical line of how the Unitarian ministers were trained at the Unitarian Theological Seminary of Kolozsvár. The first part shortly presents the most important stages of the Seminary beginning with the 16th century. The second part discusses the role of the newly elected Unitarian professors of the Seminary in the Transylvanian Unitarian Church especially during the beginning of totalitarian regime.

Research articleReformátus Szemle 112.1 (2019)

Az Öreg graduál 375. évfordulóján, a teljesség igénye nélkül, megpróbálom számbavenni azokat a kéziratos unitárius graduálokat, amelyek a korábbi évtizedekben elkerülték a kutatók figyelmét, és nem kerültek be az ismert bibliográfiákba. Írásom nem szaktanulmány, hanem kutatási beszámoló. A legfontosabb információkat ott, ahol elengedhetetlenül szükséges, a szöveg után, zárójelben közlöm. A kutatás nem valósulhatott volna meg Molnár B. Lehel levéltárnok önzetlen segítsége nélkül. Köszönettel tartozom Káldos Jánosnak, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának is hathatós támogatásáért. Végül, de nem utolsósorban köszönöm az Unitárius Püspöki Hivatalnak és a körlevelemre válaszoló lelkészeknek is a kutatásban nyújtott támogatást.

Református Szemle 104.4 (2011)