Fekete Csaba

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár

Publications: 7

Fekete Csaba (Gacsály, 1940) a Debreceni Református Gimnáziumban (19541958;az érettségivel együtt kántori oklevelet is szerzett), a De breceni Theológiai Akadémián (19591964) és Skóciában (Trinity College, Glasgow, 1969) végezte tanulmányait. Könyvtárosi dip-lomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett (1979). Kápláni vizsgája után a Tiszán-túli Református Egyházkerületi és KollégiumiNagykönyvtármunkatársa volt. PhD-fokoza tá t a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte (2003). Tagja a Magyar Egyházze-nei Társaságnak, az Egyetemes Konvent Liturgiai és Énekeskönyvi Bizottságának. Kutatási te-rülete református könyvtártörténet, kegyességtörténet, liturgia, himnológia.

Publications of Csaba Fekete

This poem was composed by an unknown author to be sung according to the Geneva tune of the 45th Psalm (first published in 1545). The poem has never been published previously, having survived in an 18th century collection of biblical histories, in versified form, together with other prayers and Reformed church hymns. The main ideas of this poem clearly differ from the earlier version of the Song of songs composed in 1584 by an unitarian poet, Miklós Bogáti Fazakas. The 18th century poet was possibly a young minister or a college teacher. It is uncertain, but not impossible, that the author was a former student of the Debrecen Reformed College, since more than twenty members of the family, which preserved this manuscript, had studied in Debrecen bet-ween the middle 17th and the 19th centuries. This poem is the closest possible versification of the Hungarian version of the biblical text according to the Bible of Vizsoly from 1590, available in later editions. The poem does not emphasise that this biblical book would refer to the relationship between Christ and his Church. However, the Latin titles added all over the sections, identified as belonging to Bride and Bridegroom, or Sponsus and Sponsa, reflect the same allegorical view, following father Origen, and usually adopted by Protestant commenta-tors, including Calvin.

Research articleReformátus Szemle 112.4 (2019)

Since 1948 the Reformed Hymnal contains a versified paraphrase o f Lamentations chapter 5, interwoven with allusions to the fate of the Reformation in Hungary. This appears to have been taken over from the Hoffgreff Cantionale of 1556 (printed in Kolozsvár, Klausenburg, Cluj- Napoca), but in fact the text of this poem is based on the 1877 edition of an old Hungarian poem. After having critically analysed alterations and deletions, and also having compared the text with the ones published in the Service book of 1574 and in the Cancionale of 1574, some textual corrections are proposed for future editions o f the Hymnal, and also endorsing to retain three of the presently deleted strophes. There is another short paraphrase of the original published by the Rev. Sándor Farkas (1851—1911) in 1883 in his edition of a Song book for Sunday Schools, the earliest o f its kind in Hungary. The melody, which is also important, was published on several occasions since 1859. Another new poem known with one of these melodies is the poem by Farkas. He also paraphrased some parts o f the above mentioned 16th century text. Nonetheless, in spite o f this established fact, his name is still missing from today’s Hymnal. His pioneer edition has still not yet received the attention it deserves in Church History and Hymnology. Now the four part harmonisation o f these melodies edited by him are compared to later editions, measured musically, thus taking a first step towards restoring the data and commemorating the editor’s name.

Research articleReformátus Szemle 108.5 (2015)

A reformáció századában nem mindenkor idegenkedtek atyáink némelyik később elhagyott könyvnek vagy függeléknek még textusként való olvasásától és magyarázásától sem. Benne voltak ezek a Vizsolyi Bibliában is. Szikszai Hellopous Bálint Wittenbergben tanult. A magyar bursa seniora volt még, amikor vaskos, fatáblás, ötbordás, vaknyomással díszített könyvet köttetett. A 33½ cm magas kötet 8 cm vastag. Két egybekötött munkából áll: tartalmazza Kálvin Dániel kommentárját és egy híres hitvitázó művet.

Református Szemle 105.6 (2012)

Bepillantásul a magyar református graduálok zsoltárainak és az Öreg graduál Psalteriumának világába, alkalmas idéznünk a negyedik bűnbánati zsoltár lezárását. Ebben az utolsó versben a szertartás szóbeli és írásbeli szöveghagyománya és a Vizsolyi Biblia fordítása között a bűnbánat és áldozat megítélése a különbség. Úgy adaptálta a szöveget (mellőzve a filológiai akríbiát) a reformáció hajnalán a magyarító prédikátor, hogy a belső történésnek, a megigazulásnak kedvezett a külsődleges cselekmény hátrányára. Eltért a Vizsolyi Bibliától. Nem követte a héber eredetit sem (vagy a latint), hanem parafrazált. Protestáns dogmatikai magyarázatot fogalmazott meg, mint – enyhébb alakban –teszi még ezt a 20. zsoltárban is.

Református Szemle 104.4 (2011)

Psalterium Ungaricum. Ha kimondjuk, leírjuk, hozzá kell értenünk egy életművet, magyarra fordított munkák sorát, amelyeket felölel Szenci Molnár Albert jelképi neve. Zsoltárkönyv évfordulója volt (1607), Bibliához kötött zsoltár évfordulója (1608) van, hisz a magyar Zsoltárkönyv ott ékeskedett az 1805-ig sorjázó kiadásokban. Molnár Albert a reformáció első százados fordulóján maga szerkesztette (1617) Scultetus kötettel tisztelgett. Ő magyarította Bullinger Imádságos könyvecskéjét (1621), végül Kálvin korszakos művét (1624). A Psalterium Ungaricumnak tehát kerek évfordulója volt 2007-ben, 2008-ban megértük a Hanaui Bibliáét. Szellemi hagyatékhoz kapcsolódik mindkettő, minket megajándékoz, és összeköt atyáinkkal, ha ismerjük, becsüljük.

Református Szemle 104.1 (2011)

Káté ügyében ok nélkül takarózik hazai nyakasságunk avagy elvtelen kuruckodásunk Kálvinnal. Könnyen feledjük, hogy milyen vallásúak is vagyunk mi? Egyházunk elnevezése a II. Helvét Hitvalláshoz kapcsol bennünket (Helvét hitvallású, illetve Evangélium szerint reformált), nem a kálvinizmushoz. De közvetlenül Kálvinhoz kapcsolható-e a Heidelbergi Káté? Illetve mondhatjuk-e joggal, hogy „Kálvin János szellemében fogant”? A Heidelbergi Kátéban is inkább a kiegyenlítő kálvinizmus érvényesült, mintsem maga Kálvin. Ettől függetlenül Kálvin is elismerte a Heidelbergi Kátét. Miért hallgatunk azonban Kálvin genfi kátéjáról? 1564-ben ezt is elfogadták atyáink.

Református Szemle 103.4 (2010)

„Éva nem az Férfiunak feje csontyából teremtetett, hogy ne lenne fellyeb való az Asszonyi állat az Férfiúnál, sem nem az lábából, hogy ne lenne szolgája és rabja az Asszonyi állat az Férfiúnak. Hanem az oldal csontyából teremtetett, hogy lenne társa az nyomorúságban és munkában, ezért hívatik segítőnek.” Az esztergomi szertartásnak az Oláh Miklós féle Nagyszombati Agendarius kiadásaiban megjelent egyik esketési beszédnek a protestáns párjára és hasonlóságára, tartalmi párhuzamaira hívja fel a figyelmet e kutatás, együtt közölve azzal a beszéddel, amelyet a Komáromi Csipkés György által összeállított Formula tartalmaz. A korábbi, azaz római katolikus prédikáció protestáns szerzés is lehetne, megfelelő körülmények között ma is elmondható volna református templomban.

Református Szemle 103.3 (2010)

Alább az imádság korábbi és a lényegileg azonos későbbi teljes szövegét közreadom. Ezáltal a kézirat sérülése miatt hiányosan közreadott szakasz kiegészül. A szerkezetről is jobb képet kapunk nyomtatás alapján. A kéziratos és nyomtatott eltéréseket lábjegyzetben közlöm. Dőlt betűvel és | | közé zárva különböztetem meg a kéziratból hiányzó szavakat, részleteket, eltéréseket. Közreadásom két nyomtatott forrásra is támaszkodik.

SzaktanulmányReformátus Szemle 102.4 (2009)

Öregjeink kedves imádságos- könyvének van egy híres-neves ajánló verse: Mint gyors szarvas, kit vadász sért… Sokan tudták Arany Jánossal akkor is, ha a ronggyá imádkozott kötetke eleje hiányzott. Megokolom, miért hárítom el, mint képtelen ráfogást, hogy Apafiné Bethlen Kata szerzeménye volna ez a vers.

SzaktanulmányReformátus Szemle 102.3 (2009)

Brüstungen und Frömmigkeit. In memoriam Ladislai Dávid. Diese Studie, die zur Erinnerung an den unlängst verstorbenen Kunst- und Kirchenhistoriker Dr. László Dávid geschrieben wurde, erschliesst die Verbindung zwischen der protestantischen Frömmigkeit und den Emblemen. Dieses Thema wird von ihm mit folgenden Gedanken eingeleitet: „Für den ungarischen Übersetzer der Psalmen, Albert Szenci Molnár (1574–1634) bedeutete der Psalm seelisches Brot und es machte ihn in der Welt der Embleme sehr bewandert. Zu seiner Zeit waren beide selbstverständlich für die Frömmigkeit, Rechtschaffenheit und für das Europäertum erforderlich. Vom Titelblatt des Psalters durfte nicht die Darstellung des harfenspielenden oder neben seinem Instrument betenden, biblischen Königs fehlen. Leider sehen wir heute nirgends eine David-Skulptur auf unseren reformierten Orgeln. Auf dem Titelblatt eines protestantischen Gesangbuchs (Wardein 1566) war das Bild des betenden David zu sehen. Das Titelblatt einer Auflage des Prosapsalters von István Bencédi Székely (1548) wurde auch mit einem Bild von Sängern, Instrumentisten, alttestamentlicher Prozession und einer Orgel geschmückt. Aber dieses Buch wurde nicht in Siebenbürgen, sondern in Krakau gedruckt. Unsere heimatlichen Gesangbücher folgten nicht der Tradition der bebilderten Titelblätter. Man soll aber dabei nicht an das Bildverbot denken. Es mangelte an Geld für die Druckkosten.”

SzaktanulmányReformátus Szemle 100.5 (2007)