Kovács Kristián

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publikációk: 2

Kovács Kristián (Rozsnyó, 1982) a prágai Károly Egyetem Protestáns Hittudományi Karán végezte teológiai tanulmányait (2000–2008). 2005 októberétől 2006 szeptemberéig Erasmus kutatói ösztöndíjas volt a németországi Kielben, a Christian Albrecht Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásán, 2007 októbere és 2008 júniusa között pedig CEEPUS kutatói ösztöndíjas a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, és ugyanitt volt doktoranduszhallgató ószövetségi szakirányon (2009–2012). 2016 októberétől 2018 szeptemberéig a Greifswaldi Ernst Moritz Arndt Egyetemen öszöndíjasként véglegesítette doktori értekezését.

Kovács Kristián publikációi

Qohelet könyve már csak a címe miatt és kíváncsiságot ébreszt az olvasóban. A LXX fordítása miatt a modern nyelvű bibliafordításokban is a LXX-hagyomány folytatódik (Prédikátor, Preacher/Ecclesiastes, Der Prediger). Viszont feltűnő, hogy a Qohelet megnevezés majdhogynem csak a könyvet nyitó és záró keretekben olvasható, ahol is fiktív életrajzi adatokkal bővült. A könyben, csak 1-szer fordul elő, ahol is a kommentárirodalom inkább egy beillesztett magyarázó jegyzetet vél felfedezni benne. A Qohelet-kommentárok fő feladata a Qohelet névszó fordításának és értelmezésének megkísérlése. Jelen tanulmány is ehhez a párbeszédhez kíván hozzájárulás lenni.

SzaktanulmányReformátus Szemle 115.6 (2022)

A הבל névszó a Qohelet könyvének egyik leggyakoribb kifejezése, mondhatni teológiai mondanivalójának egyik központi eleme, gyakoriságát tekintve pedig az ószövetségi kánonon belül ebben a könyvben fordul elő a legtöbbször. Mivel értékítéletet hordoz magában, lényeges a könyv egészének mondanivalójának szempontjából. Tanulmányunkban a megjelenési formák alapján kíséreltük meg a הבל előfordulásainak csoportosítását, illetve a szűkebb és tágabb szövegkörnyezetében betöltött szerepének magyarázatát. Emellett megvizsgáltuk, hogy az adott szövegkörnyezet hangsúlyos kifejezései milyen szerepet töltenek be a הבל-lel alkotott parafrázisok szókészletében.

SzaktanulmányReformátus Szemle 115.4 (2022)

Az 1989-es demokratikus átalakulás után a magyarországi egyházak azzal szembesültek, hogy megváltozott társadalmi pozíciójuk. Az egyházak mellőzöttsége megszűnt, de egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy megtalálják helyüket a civil társadalomban. Különösen nehéz helyzete volt a gyülekezeteknek, amelyeknek szembe kellett nézniük a népegyház meggyengült struktúrájával. Az egyház csak akkor képes helytállani a civil társadalomban, ha komoly társadalmi elkötelezettséget tanúsít, és hűségesen közvetíti az evangélium üzenetét. Az egyháznak kezdeményező szerepet kell vállalnia.

SzaktanulmányReformátus Szemle 111.1 (2018)