Journal index

Szerző Cím Szám
Hodossy-Takács Előd Visky Sándor Béla laudációja Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba Visky Sándor Béla aranygyűrűs teológiai doktor Református Szemle 115.4 (2022)
Szabó Gabriella Krokodil-hála Református Szemle 115.4 (2022)
Kolumbán Vilmos József Rektori tanévzáró beszéd Református Szemle 115.4 (2022)
Ambrus Mózes Ballagási búcsúbeszéd Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Református Szemle 115.4 (2022)
Kulcsár Árpád Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében Református Szemle 115.4 (2022)
Kulcsár Árpád Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára Református Szemle 115.4 (2022)
Bálint Péter Jézus-mintázatok a népmesékben „Hogyne vóna hű szívű, mikor én vagyok a mögváltója!” (II) Református Szemle 115.4 (2022)
Borsi Attila János Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig A megszentelődés dogmatikai paradigmája mint a keresztyén kegyesség kerete Református Szemle 115.4 (2022)
Éles Éva A bibliai szöveg jelentősége az új homiletika térnyerésében Kitekintés Thomas G. Long és Wilfried Engemann elméletalkotására Református Szemle 115.4 (2022)
Kovács Krisztián הבל – vanitas-parafrázisok a Qohelet könyvében Református Szemle 115.4 (2022)
Geréb Zsolt Michael Welker: Isten Lelke. A Szentlélek teológiája Református Szemle 115.3 (2022)
Oláh Róbert Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció Református Szemle 115.3 (2022)
Ambrus Mózes Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően Református Szemle 115.3 (2022)
Bálint Péter Jézus-mintázatok a népmesékben „Hogyne vóna hű szívű, mikor én vagyok a mögváltója!” (I.) Református Szemle 115.3 (2022)
Kulcsár Árpád A kritikus kritikusai Ravasz László első prédikációs kötete és annak kritikai visszhangja Református Szemle 115.3 (2022)
Éles Éva Rejtélyes találkozások A börtönben levő lelkek az 1Pt 3,18–22 kontextusában Református Szemle 115.3 (2022)
Adorjáni Zoltán Hálaszavak Református Szemle 115.2 (2022)
Balogh Csaba Az Írás bűvöletében Református Szemle 115.2 (2022)
Kolumbán Vilmos József A 65 évet betöltött Adorjáni Zoltán köszöntése Református Szemle 115.2 (2022)
Kulcsár Árpád Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei Református Szemle 115.2 (2022)
Fekete Károly Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád Kulcsár Árpád lelkipásztor bemutatása a doktori disputa előtt Református Szemle 115.2 (2022)
Lucski Márta Kovács Ábrahám (szerk.): Revival, Renewal and Awakenings in Central European Protestant Churches Református Szemle 115.2 (2022)
Bíró Beatrix Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? Református Szemle 115.2 (2022)
Visky Sándor Béla Világossággá lett sötétség Református Szemle 115.2 (2022)
Buzogány Dezső Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV. Kérdőpontok a vizitáció során Református Szemle 115.2 (2022)
Lőrinczy Petra Pró és kontra a szürke zónában A szinkretizmus fogalma és kérdésköre a dél-koreai protestáns karizmatikus mozgalmak és a sámánisztikus hagyományok közötti kapcsolat szemszögéből Református Szemle 115.2 (2022)
Balogh Péter Pál, a hozzánk hasonló Az apostol személyiségrajza Református Szemle 115.2 (2022)
Mezey Mónika A csúfolódók széke A Zsolt 1,1 és a látványosságok a rabbinikus iratokban és Tertullianus De spectaculis című írásában Református Szemle 115.2 (2022)
Ősz Sándor Előd A 70 éves Sipos Gábor köszöntése Református Szemle 115.1 (2022)
Bodnár Lajos Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás Református Szemle 115.1 (2022)
Kovács Ábrahám Doktori címet szerzett Bodnár Lajos Bodnár Lajos: Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Témavezetői bemutatás és értékelés Református Szemle 115.1 (2022)
Balogh Béla Ökumenische Rundschau, 70. évf. 2021/4. Református Szemle 115.1 (2022)
Gaal György Mózes Huba: Iszonyú, vad nyár lesz. Esszék Református Szemle 115.1 (2022)
Balogh Béla Fazakas Sándor: Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma Református Szemle 115.1 (2022)
Buzogány Dezső Családlátogatás és esperesi vizitáció. III Református Szemle 115.1 (2022)
Bálint Péter „Hiszen csak mostoha, ami mostoha!” A mostohaság fenomenológiája a népmesékben Református Szemle 115.1 (2022)
Marjovszky Tibor, Márton János A böjttől a közösségi megtérésig. MTa'an II. Református Szemle 115.1 (2022)
Máthé-Farkas Zoltán A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében Református Szemle 115.1 (2022)
Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária Dr. Molnár János publikációi Református Szemle 114.6 (2021)
Adorjáni Zoltán Dr. Molnár János életrajza Református Szemle 114.6 (2021)
Buzogány Dezső Személyes sorok Molnár János emlékére Református Szemle 114.6 (2021)
Ambrus Mózes Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben Református Szemle 114.6 (2021)
Biró István Impériumváltás után A kolozsvári Református Theologiai Fakultás és a második bécsi döntés Református Szemle 114.6 (2021)
Buzogány Dezső Közigazgatás a 16. századi református egyházban II. A tartományi zsinat (synodus privincialis) Református Szemle 114.6 (2021)
Magyar Balázs Dávid Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán Új utak Kálvin János magyarországi hatástörténetének vizsgálatában Református Szemle 114.6 (2021)
Literáty Zoltán After half a century. Evaluation of the New Homiletic in 2021 (Fél évszázaddal később. Az új homiletika értékelése 2021-ben) Református Szemle 114.6 (2021)
Balogh Csaba A lelkészképzés jelene és jövője Szakmai megbeszélés a református egyház vezetőivel Református Szemle 114.5 (2021)
Málnási Ferenc Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 Református Szemle 114.5 (2021)