Journal index

Szerző Cím Szám
Adorjáni Zoltán Köszönet a Károli-díj átadásakor Református Szemle 115.6 (2022)
Ősz Sándor Előd Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Csaba Károli Gáspár-díjban részesült Adorjáni Zoltán Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla Ökumenische Rudschau 71. évf. 2022/2 Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla Altarul Banatului XXXII. évf. (LXXI.), új folyam 2022/1–3 Református Szemle 115.6 (2022)
Éles Éva Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez Református Szemle 115.6 (2022)
Kulcsár Árpád Oláh Róbert (szerk.): Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések Református Szemle 115.6 (2022)
Kerékgyártó Imola Orsolya Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére Református Szemle 115.6 (2022)
Rezi Elek Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról Református Szemle 115.6 (2022)
Nagy Eszter Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-Seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján II. rész Református Szemle 115.6 (2022)
Karasszon Dezső A magyar reformátori istentisztelet kontúrjai Huszár Gál rubrikáiban (1560/61) Református Szemle 115.6 (2022)
Kovács Kristián קהלת - Egy létező személy, vagy csak egy kód? Református Szemle 115.6 (2022)
Kovács Sándor Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án Református Szemle 115.5 (2022)
Balogh Csaba 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben Református Szemle 115.5 (2022)
Gaal György Nagy Margit (szerk.): Út, igazság, élet. Egy erdélyi református lelkészcsalád története Református Szemle 115.5 (2022)
Kató Szabolcs Ferencz Heinz Dieter Neef: Geschichte, Schuld und Rettung. Studien zur Redaktion, Komposition und Theologie von Ri 1,1–3,30 Református Szemle 115.5 (2022)
Kulcsár Árpád Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága Református Szemle 115.5 (2022)
Gombár Sándor 140 éve született Ravasz László Református Szemle 115.5 (2022)
Miklós-Kovács Tamás A szív mint a megismerés eszköze Református Szemle 115.5 (2022)
Simon Attila Az ember instabil és stabil állapota A halál és örök élet fogalma Kálvinnál Református Szemle 115.5 (2022)
Nagy Eszter Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján I. rész Református Szemle 115.5 (2022)
Kocsev Miklós Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően Református Szemle 115.5 (2022)
Nagy József A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében Református Szemle 115.5 (2022)
Hodossy-Takács Előd Visky Sándor Béla laudációja Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba Visky Sándor Béla aranygyűrűs teológiai doktor Református Szemle 115.4 (2022)
Szabó Gabriella Krokodil-hála Református Szemle 115.4 (2022)
Kolumbán Vilmos József Rektori tanévzáró beszéd Református Szemle 115.4 (2022)
Ambrus Mózes Ballagási búcsúbeszéd Református Szemle 115.4 (2022)
Balogh Csaba A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Református Szemle 115.4 (2022)
Kulcsár Árpád Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében Református Szemle 115.4 (2022)
Kulcsár Árpád Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára Református Szemle 115.4 (2022)
Bálint Péter Jézus-mintázatok a népmesékben „Hogyne vóna hű szívű, mikor én vagyok a mögváltója!” (II) Református Szemle 115.4 (2022)
Borsi Attila János Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig A megszentelődés dogmatikai paradigmája mint a keresztyén kegyesség kerete Református Szemle 115.4 (2022)
Éles Éva A bibliai szöveg jelentősége az új homiletika térnyerésében Kitekintés Thomas G. Long és Wilfried Engemann elméletalkotására Református Szemle 115.4 (2022)
Kovács Kristián הבל – vanitas-parafrázisok a Qohelet könyvében Református Szemle 115.4 (2022)
Geréb Zsolt Michael Welker: Isten Lelke. A Szentlélek teológiája Református Szemle 115.3 (2022)
Oláh Róbert Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció Református Szemle 115.3 (2022)
Ambrus Mózes Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően Református Szemle 115.3 (2022)
Bálint Péter Jézus-mintázatok a népmesékben „Hogyne vóna hű szívű, mikor én vagyok a mögváltója!” (I.) Református Szemle 115.3 (2022)
Kulcsár Árpád A kritikus kritikusai Ravasz László első prédikációs kötete és annak kritikai visszhangja Református Szemle 115.3 (2022)
Éles Éva Rejtélyes találkozások A börtönben levő lelkek az 1Pt 3,18–22 kontextusában Református Szemle 115.3 (2022)
Adorjáni Zoltán Hálaszavak Református Szemle 115.2 (2022)
Balogh Csaba Az Írás bűvöletében Református Szemle 115.2 (2022)
Kolumbán Vilmos József A 65 évet betöltött Adorjáni Zoltán köszöntése Református Szemle 115.2 (2022)
Kulcsár Árpád Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei Református Szemle 115.2 (2022)
Fekete Károly Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád Kulcsár Árpád lelkipásztor bemutatása a doktori disputa előtt Református Szemle 115.2 (2022)
Lucski Márta Kovács Ábrahám (szerk.): Revival, Renewal and Awakenings in Central European Protestant Churches Református Szemle 115.2 (2022)
Bíró Beatrix Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? Református Szemle 115.2 (2022)
Visky Sándor Béla Világossággá lett sötétség Református Szemle 115.2 (2022)
Buzogány Dezső Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV. Kérdőpontok a vizitáció során Református Szemle 115.2 (2022)