Folyóirat index

Szerző Cím Folyóiratszám
Bak Áron Ábrahám áldozata Református Szemle 111 / 6 (2018)
Szász Tibor András Lelkület és misszió Református Szemle 111 / 6 (2018)
Adorjáni Zoltán, Buzogány Dezső Köszöntő Református Szemle 112 / 5 (2019)
Adorjáni Zoltán „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10) Református Szemle 112 / 5 (2019)
Herczeg Pál A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) Református Szemle 113 / 1 (2020)
Orosz Otília Valéria Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv Református Szemle 113 / 1 (2020)
Kulcsár Árpád Élő hit, élő misszió Református Szemle 113 / 1 (2020)
Buzogány Dezső A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) Református Szemle 113 / 1 (2020)
Enyedi Pál Sipos Dávid: Orgonáknak zengések. A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonái Református Szemle 113 / 1 (2020)
Rezi Elek Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő Református Szemle 113 / 1 (2020)
Bányai László Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) Református Szemle 113 / 1 (2020)
Málnási Ferenc Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban Református Szemle 113 / 1 (2020)
Balogh Csaba Septuaginta-konferencia a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben Református Szemle 113 / 1 (2020)
Adorjáni Zoltán Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán Református Szemle 113 / 1 (2020)
Máthé-Farkas Zoltán A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán Református Szemle 113 / 1 (2020)
Balla Ibolya Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez Református Szemle 113 / 1 (2020)
Magyar Norbert Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában Hós 4,12–14 értelmezésének kérdései Református Szemle 113 / 2 (2020)
Pleșu Andrei Jézus példázatai. Az elmesélt igazság (I.) Református Szemle 113 / 2 (2020)
Herczeg Pál A keresztelés Márk és Máté evangéliumában Református Szemle 113 / 2 (2020)
Papp Zsolt Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében Református Szemle 113 / 2 (2020)
Buzogány Dezső A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) A reformáció és a görög nyelv tanulása Református Szemle 113 / 2 (2020)
Bányai László Henri Rossier: Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján Református Szemle 113 / 2 (2020)
Bányai László Hans Klein (szerk.) – Alexandru Ioniță – Cătălin Vatamanu (koord.): Poporul lui Dumnezeu și societatea. Cercetări biblice Református Szemle 113 / 2 (2020)
Adorjáni Zoltán Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt Református Szemle 113 / 2 (2020)
Fazakas Sándor Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása Témavezetői bemutató Református Szemle 113 / 2 (2020)
Papp Zsolt Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás Református Szemle 113 / 2 (2020)
Adorjáni Zoltán A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma Református Szemle 113 / 2 (2020)
Pleșu Andrei Jézus példázatai Az elmesélt igazság (II.) Református Szemle 113 / 3 (2020)
Simon János Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) Református Szemle 113 / 3 (2020)
Juhász Zoltán Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása Református Szemle 113 / 3 (2020)
Buzogány Dezső A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) Melanchthon dialektikája a teológia szolgálatában Református Szemle 113 / 3 (2020)
Márton János Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis Református Szemle 113 / 3 (2020)
Pap Levente D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában Református Szemle 113 / 3 (2020)
Peres Imre In Memoriam Petr Pokorný (1933. április 21–2020. január 18.) Református Szemle 113 / 3 (2020)
Adorjáni Zoltán Doktori címet szerzett Dézsi Csaba Református Szemle 113 / 3 (2020)
Peres Imre Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató Református Szemle 113 / 3 (2020)
Dézsi Csaba Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás Református Szemle 113 / 3 (2020)
Józsa Bertalan Metaforaalkotás János evangéliumában Az „élő kenyér” metafora megalkotásának vizsgálata nyelvészeti szempontból Református Szemle 113 / 4 (2020)
Bekő István Márton A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése Református Szemle 113 / 4 (2020)
Debreczeni István A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában Református Szemle 113 / 4 (2020)
Buzogány Dezső A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) Református Szemle 113 / 4 (2020)
Simon János Pénzügy- és számvitel a Romániai Református Egyházban (II) Pénztárvezetés, bankszámlaügyletek, költségvetés Református Szemle 113 / 4 (2020)
Steiner József Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya Református Szemle 113 / 4 (2020)
Bányai László Altarul Banatului, XXX. (LXIX) új folyam, 2019/4–6 Református Szemle 113 / 4 (2020)
Adorjáni Zoltán Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,46) Írásmagyarázási módszer A makkabeusok első könyvében Református Szemle 111 / 1 (2018)
Kovács Krisztián Initiator oder Begünstigter Die Kirche in der Zivilgesellschaft nach 1989 in Ungarn Református Szemle 111 / 1 (2018)
Visky Sándor Béla Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében Református Szemle 111 / 1 (2018)
Tonhaizer Tibor „Napcsászárok” valláspolitikája az ősi Rómában Református Szemle 111 / 1 (2018)
Kolumbán Vilmos József Zilahi Sebes János apológiája A forrásközlés bevezetőjének javított változata Református Szemle 111 / 1 (2018)
Kolumbán Vilmos József Bodola János védekezése Forrásközlés Református Szemle 111 / 1 (2018)