Journal index

Contributor Title Issue
Ősz Sándor Előd A 70 éves Sipos Gábor köszöntése Református Szemle 115.1 (2022)
Bodnár Lajos Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás Református Szemle 115.1 (2022)
Kovács Ábrahám Doktori címet szerzett Bodnár Lajos Bodnár Lajos: Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Témavezetői bemutatás és értékelés Református Szemle 115.1 (2022)
Balogh Béla Ökumenische Rundschau, 70. évf. 2021/4. Református Szemle 115.1 (2022)
Gaal György Mózes Huba: Iszonyú, vad nyár lesz. Esszék Református Szemle 115.1 (2022)
Balogh Béla Fazakas Sándor: Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma Református Szemle 115.1 (2022)
Buzogány Dezső Családlátogatás és esperesi vizitáció. III Református Szemle 115.1 (2022)
Bálint Péter „Hiszen csak mostoha, ami mostoha!” A mostohaság fenomenológiája a népmesékben Református Szemle 115.1 (2022)
Marjovszky Tibor, Márton János A böjttől a közösségi megtérésig. MTa'an II. Református Szemle 115.1 (2022)
Máthé-Farkas Zoltán A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében Református Szemle 115.1 (2022)
Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária Dr. Molnár János publikációi Református Szemle 114.6 (2021)
Adorjáni Zoltán Dr. Molnár János életrajza Református Szemle 114.6 (2021)
Buzogány Dezső Személyes sorok Molnár János emlékére Református Szemle 114.6 (2021)
Ambrus Mózes Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben Református Szemle 114.6 (2021)
Biró István Impériumváltás után A kolozsvári Református Theologiai Fakultás és a második bécsi döntés Református Szemle 114.6 (2021)
Buzogány Dezső Közigazgatás a 16. századi református egyházban II. A tartományi zsinat (synodus privincialis) Református Szemle 114.6 (2021)
Magyar Balázs Dávid Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán Új utak Kálvin János magyarországi hatástörténetének vizsgálatában Református Szemle 114.6 (2021)
Literáty Zoltán After half a century. Evaluation of the New Homiletic in 2021 (Fél évszázaddal később. Az új homiletika értékelése 2021-ben) Református Szemle 114.6 (2021)
Balogh Csaba A lelkészképzés jelene és jövője Szakmai megbeszélés a református egyház vezetőivel Református Szemle 114.5 (2021)
Málnási Ferenc Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 Református Szemle 114.5 (2021)
Kulcsár Árpád „Csak azért is... ahogy lehet!” Református Szemle 114.5 (2021)
Higyed István-Levente Gachal János (1881–1944) mártír püspök emlékezete Református Szemle 114.5 (2021)
Buzogány Dezső Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I. Református Szemle 114.5 (2021)
Opra Koppány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén Református Szemle 114.5 (2021)
Mezey Mónika Végy két fehér kakast és tíz fenyőtobozt… Az Avoda Zara 1,5 értelmezési lehetőségei Református Szemle 114.5 (2021)
Szegi Máté Bence Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) Református Szemle 114.4 (2021)
Demeter Henrietta „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” Református Szemle 114.4 (2021)
Balogh Csaba A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Református Szemle 114.4 (2021)
Buzogány Dezső Köszönetnyilvánítás Református Szemle 114.4 (2021)
Kolumbán Vilmos József A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki d. dr. Buzogány Dezső professzort D. dr. Buzogány Dezső laudációja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje átvételekor Református Szemle 114.4 (2021)
Ősz Sándor Előd Postma Ferenc és Erdély kapcsolata Református Szemle 114.4 (2021)
Adorjáni Zoltán Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort... Református Szemle 114.4 (2021)
Sógor Géza Dietrich Bonhoeffer: Etika Református Szemle 114.4 (2021)
Balogh Béla Studia Doctorum Theologiae Protestantis, vol. 10, 2019/1. Emlékkötet a 65 éves Rezi Elek tiszteletére Református Szemle 114.4 (2021)
Viczián István Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” III. Az özvegység évei Református Szemle 114.4 (2021)
Buzogány Dezső A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II Református Szemle 114.4 (2021)
Borsi Attila János Hitvallás és imádság mint etikai kérdés Gondolatok Karl Barth dogmatikájához Református Szemle 114.4 (2021)
Steiner József A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában Református Szemle 114.4 (2021)
Visky Sándor Béla Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében Református Szemle 114.3 (2021)
Biró István Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között Református Szemle 114.3 (2021)
Viczián István Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” II. Házassága ifjú Báró Kemény Simonnal Református Szemle 114.3 (2021)
Borsi Attila János A „Másik” koncepciója Bonhoeffernél Egy lehetséges értelmezés Református Szemle 114.3 (2021)
Bakos István A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban Református Szemle 114.3 (2021)
Éles Éva Péter leveleinek etikai aspektusai Református Szemle 114.3 (2021)
Bányai László Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága Református Szemle 114.2 (2021)
Viczián István Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” I. Fiatalkora. Eljegyzés ifjú gróf Teleki Domokossal Református Szemle 114.2 (2021)
Buzogány Dezső Katekézis a református egyházban. I. Református Szemle 114.2 (2021)
Magyar Balázs Dávid A paráznaság és házasságtörés megítélése és büntetése a Debreceni Magisztrátus jegyzőkönyvei alapján (1547–1625) Adalékok Kálvin János teológiai hagyatékának magyarországi hatástörténetéhez Református Szemle 114.2 (2021)
Kiss Lajos András A bűn, bűnbánat, megbocsátás Gondolatok Fazakas Sándor könyvéről Református Szemle 114.2 (2021)
Zsengellér József Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából Református Szemle 114.2 (2021)