Református Szemle 106.6 (2013)

Studium

Bekő István Márton(595--609)

A Kolozsvári Protestáns Teológia fennállásának 100. évfordulója alkalmára a teológia akkori tanárai feldolgozták az erdélyi református lelkészképzés kolozsvári történetének első ötven esztendejét, és ebből tudományos értékű, egyház- és teológiatörténeti jellegű kötetet állítottak össze.

exegézis (szövegértelmezés), Karl Barth, Kenessey Béla, Kecskeméthy István, Nagy András, Maksay Albert, Tőkés István, Geréb Zsolt
Pálfi József(610--626)

Református Anyaszentegyházunk egyik szimbolikus könyve, a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából egy olyan kötet jelent meg, amely több, és eddig csak kéziratban fennmaradt kátét tett közkinccsé.

Gyakorlati teológianevelés, katechézis, Sárközi Lajos, Eszenyei Széles Mária, Horváth István, Orth Imre
Literáty Zoltán(627--648)

E rövid tanulmányban egyrészt Martin Luther King munkásságának kontextusát vizsgálják, előbb a feketeteológiát, majd az amerikai polgárjogi harc környezetét.

Gyakorlati teológiaMartin Luther King, retorika, polgárjogok mozgalma, feketeteológia
Papp György(649--661)

Ebben a tanulmányban számba vesszük azokat az ókori eretnekségeket, amelyeket Kálvin az Institutióban említ meg; bemutatjuk, milyen ismeretekkel rendelkezett Kálvin ezeket illetően; és megvizsgáljuk, hogy milyen céllal hivatkozott rájuk.

EgyháztörténetKálvin János, Institúció, Marcion, manikeizmus, donatizmus, noviciánusok, gnoszticizmus
Dávid István(662--680)

Ez a tanulmány a Farkas utcai templom jelenlegi orgonája felszentelésének századik évfordulójának megünnepléséről szól. Az 1913. december 19-i átadás, majd a jelkép értékű karácsonyi használatbavétel óta eltelt idő számvetésre és tisztázásra ad lehetőséget, s ez nemcsak a Kolozsvár-Belvárosi Református Gyülekezet közösségének lehet fontos, hanem egy tágabb kör számára is. Ezáltal e kiemelt egyházzenei központ még-inkább megkaphatja méltó helyét az egyetemes egyházzene történetében, illetve az orgonák történetében.

Egyháztörténetreneszánsz, barokk, barokk orgona, reformáció, liturgia, Johannes Hahn, romantikus orgonaépítő, Joseph Angster, szervek és megörzések
Buzogány Dezső(681--694)

We have chosen the case of Franz Bos as a case study because all the methods which the Secret Police has used for surveillance, including harsh or intensive inspection at border checkpoints, detailed reports by agents, admonition, use of technical equipment, shadowing, etc., can be found to have been applied in his case.
Franz Bos személyét azért választottuk bemutatásra, mert esetében megtalálható a titkos rendőrség munkamódszerének valamennyi eleme: a szigorú határellenőrzéstől a részletes ügynöki jelentéseken, figyelmeztetésen és a több irányú technikai eszközalkalmazáson át egészen a nyomkövetésig.

EgyháztörténetFontes, 20. századi egyháztörténet, titkosrendőrség
Adorjáni Zoltán(698--704)

életmű, Gálfy Zoltán

Recensio