Református Szemle 108.4 (2015)

Studium

Adorjáni Zoltán(359--370)

Ebben a jellemzésben is felfedezhetjük, hogy a törvény szerinti élet, a földi javak megvetése és az elkülönülés, valamint az Istennek szolgáló életvitel együvé tartoznak. A papi, elit jellegű terapeuta létmód pedig az Istenhez menekülés sajátos formája.

JudaicaAlexandriai Philón, therapeuták, egyiptomi zsidóság, intertestamentális kor
Simon János(371--386)

Jelen tanulmányban a gyülekezeti együttléteken jelentkező pánikroham jellemzőit mutattam be, valamint a krízishelyzetben való segítés szempontjait tekintettem át, valamint a pániktapasztalatok megosztásának és az arra való reagálásnak néhány nehézségét és veszélyét, illetve a gyülekezeti szálak megerősítésének lehetőségét vizsgáltam.

Gyakorlati teológiapánikbetegség, lelkigondozás
Kovács Ábrahám(387--403)

Ebben a tanulmányban szeretném röviden bemutatni a keresztyénség három alapvető hozzáállását más vallásokhoz, és rávilágítani a vallásközi párbeszéd és az összehasonlító vallásteológia kérdéseire. Ezek után a posztliberális teológia George Lindbeck által jelzett felfogásának újszerűségét és annak kritikai értékelését mutatom be.

Rendszeres teológiaösszehasonlító teológia, vallástörténet, pluralizmus, keresztyénség és világvallások, Karl Barth
Geréb Miklós(404--424)

Tanulmányom első részében általánosságban tárgyaltam Batthyány Lajos első kabinetjének egyházakkal kapcsolatos elképzeléseit és intézkedéseit, a következőkben a magyarországi felekezeteket sajátosan érintő eseteket fogom bemutatni a teljesség igénye nélkül, ugyanis a kérdéses időszak átfogó bemutatása nagyobb terjedelmű tudományos munkát igényel. A célom itt csupán annyi, hogy ízelítőt adjak abból, hogy a reformkori magyar liberalizmus miként viszonyult a hitélethez.

EgyháztörténetBatthyány Lajos, vallás és politika, egyház és állam
Gy. Dávid Gyula(425--432)

A 2014-es esztendő gróf losonci Bánffy Miklós emlékéveként marad fenn a köztudatban, az író, politikus, képzőművész születésének 140. évfordulóját ünnepelték határon innen és túl. De meg kell emlékeznünk elhunytáról is annak 65. évében. Ebből az alkalomból tesszük közzé dr. Ravasz László (1882—1975) református püspök gyászbeszédének kézzel javított gépiratos szövegét. Ez a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában őrzött hagyatékában maradt fenn.

EgyháztörténetGróf Bánffy Miklós, Ravasz László, temetési prédikáció

Recensio

Juhász Tamás(433--439)

Rendszeres teológiaetika, Dietrich Bonhoeffer
Vörös Éva(439--452)

Gyakorlati teológia, Missiologyigehirdetés (prédikáció), üdvtörténet

Novum

Adorjáni Zoltán(453--455)

Ószövetség, Újszövetségkonferencia, biblikus konferencia
Adorjáni Zoltán(456--456)

Egyháztörténetdíjátadás, Ősz Sándor Előd
Buzogány Dezső(456--459)

Egyébdíjátadás, Adorjáni Zoltán
Simon János(459--461)

Egyébkonferencia, Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia
Adorjáni Zoltán(461--469)

Egyébtanévzárás, Protestáns Teológiai Intézet