Református Szemle 109.3 (2016)

Studium

Ledán M. István(247--256)

Epigramjaiban Nazianzoszi Gergely időről-időre beszél a halottakról, mint alvókról. Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk a jól ismert halálos áldozatok görög-római és bibliai hátterét, és arra a következtetésre jutunk, hogy a halál alvása Gergely használatában nem más, mint egy eszkatológiai szempontból semleges irodalom.

Újszövetség, Ókortudománysírfelirat, halál, Nazianzoszi Gergely, feltámadás
Visky Péter(257--266)

Mi, igehirdetők, akik az eseményt Isten cselekvésétől várjuk, ezt akár provokációnak is fölfoghatnánk. A prédikáció mint esemény célja minden esetben Isten megtapasztalása a hétköznapokban. Az elvárás —esemény —tapaszta­ lat hármasa jól kifejezi a prédikáció eseményének történetiségét. E három lépésben jut érvényre, hogy mit cselekszik Isten, mi történik az emberrel, és hogy miként reagál a cselekvő ember Isten tettére.

Gyakorlati teológiaigehirdetés (prédikáció), inspiráció, kijelentés
Szűcs Ferenc, Juhász Tamás(267--278)

A Romániai Református Egyház Zsinatának Állandó Tanácsa 2015. november 26-án tartott ülésén foglalkozott a menekültügy, illetve a migráció kérdéskörével azután, hogy ebben a témában a Magyar Református Egyház Generális Konventje 2015. november 11-én már megfogalmazott egy nyilatkozatot, amelyet az alábbiakban fogunk közölni.

Rendszeres teológiamenekültek, migráció, egyház és társadalom
Adorjáni Zoltán(279--331)

Az idén száz éve, 1916. április 8-án született Nagy István ahhoz az erdélyi lelkipásztor-generációhoz tartozott, amely a két világháború közötti ébredési mozgalom bibliaköreinek, illetve az 1921-ben megalakult Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) tavaszi és nyári konferenciáinak bibliás, hitvallásos és építő légkörében nevelkedett.

Egyháztörténet, Gyakorlati teológiaönéletírás, ébredési mozgalom, ifjúsági munka
Győri L. János(332--340)

Heinz Schlaffer (Elhotten, 1939) stuttgarti emeritus professzor Die kurze Geschichte der deutschen Literatur című másfél száz oldalas irodalomtör­téneti esszéje még a kiadás évében, 2002-ben került a kezembe egy németországi konferencia alkalmával, s útban hazafelé a vonaton egy lélegzetre el is ol­ vastam. A kissé provokatív tartalmú, briliáns stílusú írás akkor annyira lenyűgözött, hogy elhatároztam, a kis kötetet itthon ismertetem.

Egyébirodalomtörténet, pietizmus

Recensio

Geréb Zsolt(341--343)

Újszövetségkommentár, 1 Korinthus
Geréb Zsolt(343--345)

Újszövetségkommentár, 2 Korinthus

Novum

Balogh Csaba(346--347)

Egyébkonferencia, tehetséggondozás
Balogh Csaba(347--349)

Egyébkönyvbemutató, repertórium, Református Szemle, énekeskönyv, tárgymutató